Erythrocyte glutathione transferase in kidney transplantation: A probe for kidney detoxification efficiency