Niepowtarzalna indiwydualność = L'irripetibile individualità