Protein-protein interaction heterogeneity of plasma apolipoprotein A1 in nephrotic syndrome.