anaklasis/anaclasis (p. 73); anaklomena asynarteta(p. 73); anaklomenon/anaclomenon (pp. 73-76); asynarteta metra/inconexa metra (pp. 253-280); galliambikon/galliambicum, galliambicus versus (pp. 327-329); galliambikon trimetron akatalekton ( p. 329); glykoneion/glyconium (pp. 354-359)