Second harmonic generation in SiO2 sol-gel films functionalized with ethyl-[4-(4-nitro-phenylazo)-phenyl]-(2-oxiranylmethoxy-ethyl)-amine (ENPMA) molecules