Per l'interpretazione di Anth.Pal. 10, 21 (Filodemo): storia (parziale) di una metafora