Trame di meraviglia. Studi in onore di Silvia Carandini