Dialogo sull'Europa. John Rawls e il liberalismo antieuropeista